MATERIAŁY

Formacja ADS | Bibliografia na temat Wieczności

Bibliografia na temat Wieczności

Bibliografia na temat Wieczności

1. OPRACOWANIA NAUKOWE

Balthasar H. U., Eschatologia w naszych czasach, WAM, Kraków 2008.

Bartnik Cz. S., Dogmatyka Katolicka, t. 2, TraktatXI: O rzeczach ostatecz­nych (Eschatologia), Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 799-923.

Bartoszewski K., Zbiciak J., Ars moriendi, w: red. Gryglewicz F. i in., Ency­klopedia Katolicka, Lublin 1973, t. 1. kol. 950-951.

Bokwa I., Trynitarno-chrystologiczna interpretacja eschatologii w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara, Radom 1998.

Buxakowski J., Antropologia nadprzyrodzona. 2. Wieczność i człowiek, Pel­plin 1983.

Danielewicz Z., Traktat o rzeczywistości ostatecznej, Więź, Warszawa 2007.

Ficoń M., Od piekła do nadziei zbawienia. Rozwój kwestii zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu świętego w teologii katolickiej i jej egzystencjalna do­niosłość, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2013.

Finkenzeller J., Eschatologia, Wydawnictwo „M”, Kraków 2000.

Hanc W., Zycie wieczne jako centralna idea eschatologii, Ateneum Kapłań­skie, 98(1982), s. 45-46.

Hilckman A., Tempo ed eternita [Czas i wieczność], Tempo ed eternita nella condizione umana, Brescia 1966, s. 225-232.

św. Jan Paweł II, Wniebowzięcie Maryi prawdą wiary, Audiencja generalna, Rzym, 2 lipca 1997 r.

Jankowski A., Eschatologia Nowego Testamentu, WAM, Kraków 2007.

Johnston P.S., Cienie Szeolu. Śmierć i zaświaty w biblijnej tradycji żydow­skiej, Kraków 2010.

Kijas Z. J., Niebo w domu Ojca. Czyściec dla kogo. Piekło w oddaleniu, WAM, Kraków 2010.

Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów niektórych zagadnieniach do­tyczących eschatologii, Rzym 1979, (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19790517_escatologiapl.html)

Kongregacja Nauki Wiary, Tłumaczenie artykułu „carnis resurrectionem" w Symbolu Apostolskim, Rzym 1983, (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19831214_carnis- resurrectionem_pl.html)

Konieczny M., Relikwie, w: Encyklopedia Katolicka, w: red. Gryglewicz F. i in., Lublin 2012, t. 16. kol. 1427-1429.

Kreefte P., Tacelli R.K., Il tascabile dell’apologetica cristiana, Milano 2006.

Kulik B., Odparuzji do „paruzjologii", czyli eschatologia w ujęciu Antoniego Nitroli, Poznańskie Studia Teologiczne, 28(2014), s. 195-211, (http://www.poznanskiestudia.amu.edu.pl/pliki/941288_ppst28all.pdf)

Ladaria L.F., Kres człowieka i kres czasów, w: Historia Dogmatów, t. 2: Czło­wiek i jego zbawienie, red. B. Sesboue SJ, Wydawnictwo „M”, Kraków 2001, s. 355-410.

Langkammer H., Zycie po śmierci. Eschatologia Starego i Nowego Testa­mentu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.

Machinek M. (red.), Śmierć i wiara w życie pośmiertne w świetle nauk przy­rodniczych i humanistycznych (Biblioteka Wydziału Teologii 17), Olsztyn 2003.

Martelet G., Odnalezione życie wieczne, WAM. Kraków 2000

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Aktualne problemy eschatologii, Rzym 1992, (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1990_problemi-attuali-escatologia_pl.html)

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Nadzieja zbawienia dla dzieci, któ­re umierają bez chrztu, Rzym 2007, (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20070419_un- baptised-infants_pl.pdf)

Moltmann J., Nella fine - l’inizio. Una piccola teologia della speranza [Wzakończeniu-poczętek. Mała teologia nadziei], Brescia 2004.

Moszumański K., Sanktuaria Matki Bożej Bolesnej w diecezji świdnickiej, w: Misericordia et veritas. Księga jubileuszowa dla uczczenia biskupa Igna­cego Deca, t. II. W darze, [red. A. Tomko], Wrocław 2014, s. 433-436.

Muller G. L., Dogmatyka katolicka, rozdz. IX: Eschatologia, WAM, Kra­ków 2015, s. 533-584.

Nerczuk Z., Komentarz do Kwestii 10. O wieczności Boga, w: Tomasz z Akwinu. Traktat o Bogu, przekład i komentarze: G. Kurylewicz, Z. Ner­czuk, M. Olszewski (Filozofia i religia), Kraków 1999, s. 556-557.

bł. Paweł VI, Konstytucja Apostolska Indulgentiarum Doctrina o odpu­stach, Rzym, 1 stycznia 1967 r.

Pisula R., Odpusty w misterium Kościoła. Źródła, natura, praktyka, Uniwer­sytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia i materiały nr 41, Poznań 2001.

Raczynski-Rożek M., Odpust - ostateczne zgładzenie grzechów, Warszaw­skie Studia Teologiczne XXIX/1/2016, s. 82-99.

Rahner K., Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześci­jaństwa, rozdz. IX: Eschatologia, PAX, Warszawa 1987 s. 348-360.

Ratzinger J., Chrzest - nowe życie w Chrystusie. Kazanie wygłoszone w Wi­gilię Paschalnę, 26 marca 2005 r., w Bazylice św. Piotra, w zastępstwie papieża Jana Pawła II, w: Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o escha­tologii i teologii nadziei, (Opera Omnia 10), red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2014, s. 645-647.

Ratzinger J., Wniebowstępienie Chrystusa, w: Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii, (Opera Omnia 6/2), red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2015, s. 785-789.

Ratzinger J., Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o echatologii i teo­logii nadziei, Opera Omnia, t. 10, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

Salij J., Przekleństwo śmierci i śmierć w Chrystusie. Próba teologii śmierci, w: red. M. Machinek, Śmierć i wiara w życie pośmiertne w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych, (Biblioteka Wydziału Teologii 17), Olsz­tyn 2003, s. 231-240.

Suchecki Z., Kremacja w kulturach świata, Salwator, Kraków 2009.

Szram M., Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Wydwawnictwo KUL, Lublin 2010.

Święta Kongregacja Soboru, Tricenario Gregoriano, Rzym, z nakazu Ojca Świętego Pawła VI, 24 lutego 1967 r.

Spidlik T., Zycie po śmierci. Maranatha, Salwator, Kraków 2009.

Wagner H., Dogmatyka, rozdz. I: Spełnienie - nieustające obcowanie z Bo­giem, s. 417-492; rozdz. K, Communio sanctorum - wspólnota spełnionych, s. 493-512, WAM, Kraków 2007.

Wieczność, wieczny, wiek w: Leksykon Biblijny, red. F. Rienecker, G. Maier, red. wyd. pol. W. Chrostowski (Prymasowska Seria Biblijna), Warszawa 2001, s. 850.

Włodarski M., Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w., Kraków 1987.

Włodarski M., Trzy traktaty o sztuce umierania, Kraków 2015.

Wykaz odpustów. Normy i nadania, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012.

Zeilinger F., Wiara w zmartwychwstanie w Biblii, WAM, Kraków 2011.

Ziemiński I., Zycie wieczne. Przyczynek do eschatologii filozoficznej, (Wy­kłady Otwarte z Teologii Naturalnej im. J.M. Bocheńskiego OP, 4), Poznań- -Kraków 2013.

Zuccaro C., Teologia śmierci, WAM, Kraków 2004.

2. TEKSTY „DLA KAŻDEGO”

Bartoszewski L., Zanim nadejdzie śmierć... czyli ars bene moriendi, Gdańsk 2015.

Benedykt XVI, Encyklika Spesalvi, Rzym, 30 listopada 2007 r. (http://w2.va- tican.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html)

Biedrzycki W., Przy łożu śmierci. „Metoda towarzyszenia umierającym" ks. Jana B. Berthiera, w: red. M. Machinek, Śmierć i wiara w życie po­śmiertne w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych (Biblioteka Wydziału Teologii 17), Olsztyn 2003, s. 257-267.

Dominiczak H., Powroty z tamtego świata, Michalineum, Marki 2009.

Eben Alexander, Dowód. Prawdziwa historia neurochirurga, który prze­kroczył granicę śmierci i odkrył niebo, Znak, Kraków 2013.

Episkopat Polski, List pasterski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu (w przypadku kremacji), Przemyślu, 14-16 października 2011 r., (http://episkopat.pl/list-pasterski-episkopatu-polski-o-szacunku-dla-ciala- zmarlego-i-obrzedach-pogrzebu-w-przypadku-kremacji/)

Franciszek, Umierać w Chrystusie, Audiencja generalna, Rzym, 27 listo­pad 2013, (http://papiez.wiara.pl/doc/1794590.Milosierdzie-wyzwala-z- leku-przed-smiercia)

Franciszek, Odbicie wieczności, Audiencja generalna, Rzym 4 grudnia 2013 r., (http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2013/documents/papa-francesco_20131204_udienza-generale.html)

Franciszek, Codzienny Sąd Ostateczny, Audiencja generalna, Rzym, 11 grudnia 2013 r., (http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2013/documents/papa-francesco_20131211_udienza-generale.html)

Grzegorski Z., Kalbarczyk A. [red.], Zycie oddane Bogu, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1999.

św. Jan Paweł II, Powszechna eschatologia - ludzkość zmierza do Ojca, Audiencja generalna, Rzym, 26 maja 1999 r., (http://www.opoka.org.pl/bi- blioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_26051999.html)

św. Jan Paweł II, Śmierć jako spotkanie z Ojcem, Audiencja generalna, Rzym, 2 czerwca 1999 r. (http://www.opoka.org.pl/biblioteka/WZWP/jan_pa- wel_ii/audiencje/ag_02061999.html)

św. Jan Paweł II, Sąd i miłosierdzie, Audiencja generalna, Rzym, 7 lipca 1999 r. (http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audien- cje/ag_07071999.html)

św. Jan Paweł II, Niebo jako pełnia życia z Bogiem, Audiencja generalna, Rzym, 21 lipca 1999 r., (http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_21071999.html)

św. Jan Paweł II, Piekło jako ostateczne odrzucenie Boga, Audiencja gene­ralna, Rzym, 28 lipca 1999 r., (http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/ jan_pawel_ii/audiencje/ag_28071999.html)

św. Jan Paweł II, Czyściec - niezbędne oczyszczenie przed spotkaniem z Bogiem, Audiencja generalna, Rzym, 4 sierpnia 1999 r., (http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_04081999.html) św. Jan Paweł II, Zycie chrześcijańskie jako droga do pełnej komunii z Bo­giem, Audiencja generalna, Rzym, 11 sierpnia 1999 r., (http://www.opo- ka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_11081999.html)

de Kergorlay-Soubrier M-M., Śmierć oczami dziecka. Jak pomagać w żało­bie?, Salwator, Kraków 2012.

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Ad resurgendum cum Christo doty­cząca pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypad­ku kremacji, Rzym 15 sierpnia 2016 r., (http://episkopat.pl/instrukcja-ad- resurgendum-cum-christo-dotyczaca-pochowku-cial-zmarlych-oraz- przechowywania-prochow-w-przypadku-kremacji/)

Kulik B., O sensie śmierci w świetle Biblii, Nadzieja i Życie, nr 48/2008, s. 14-15.

Kulik B., Sens istnienia człowieka w świetle nauki o sprawach ostatecznych, Nadzieja i Życie, nr 61/2011, s. 6-7; nr 62/2012, s. 6-7; nr 63/2012, s. 6-7.

Kulik B., Do raju czy do nieba?, Nadzieja i Życie, nr 74/2015, s. 8-9.

Kulik B., Chcę widzieć Boga i żyć z Nim wiecznie!, Nadzieja i Życie, nr 75/ 2015, s. 6-9.

Kulik B., Jak odnaleźć wieczność w codzienności? Refleksje nad czasem i wiecznością w oparciu o myśl o. Wilfrida Stinissena OCD, Studia i ma­teriały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 77(2014), s. 113-133.

Laboratorium Wychowania. Ćwiczenie dobrej śmierci, W. Korzeniak [red.], z. 4: Listopad 2011, Bernardinum, Pelplin 2012.

Legenda o św. Józefie Cieśli (przekład i opracowanie ks. T. Hergesel), w: Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie apokryficzne, cz. 2. Św. Józef i Św. Jan Chrzciciel. Męka i zmartwychwstanie Jezusa. Wniebowzięcie Maryi, red. ks. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 560-577.

Liguori A., Przygotowanie do śmierci, Kraków 2016.

Machinek M., Czy umieranie jest sztuką? O chrześcijańskiej „ars moriendi", w: tenże (red.), Śmierć i wiara w życie pośmiertne w świetle nauk przyrod­niczych i humanistycznych (Biblioteka Wydziału Teologii 17), Olsztyn 2003, s. 241-255.

Machinek M., Śmierć w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec problemów etycznych u kresu życia ludzkiego, Olsztyn 2001.

Machinek M., Towarzyszyć w ostatniej drodze. „Metoda asystowania umie­rającym" ks. Jana Berthiera a współczesna troska o umierających, w: red. A. J. Sobczyk, Cor unum et anima una, Pelplin 2009, s. 79-94.

Machinek M., Zycie w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec pro­blemów etycznych u początku życia ludzkiego, Olsztyn 2000.

Misiurek J., „Ars moriendi" - sztuka umierania, w: red. A. Nowak, Cierpie­nie i śmierć (Homomeditans 13), Lublin 1992, s. 231-244.

Nouwen H. J. M., Zycie umiłowanego. Jak żyć duchowo w świeckim świe- cie?, Salwator, Kraków 2013.

Olczyk A., Czy dzieci nienarodzone idą do nieba? Pomoc dla rodziców po stracie, Częstochowa 2016.

Pieńkowska-Wyżyńska B. Sztuka dobrego umierania, Kraków 2015.

Pindel R., Gdy umiera ktoś bliski, Wydawnictwo Rafael, Kraków 2008.

Rudnicki Z. (red.), Ars moriendi ars vivendi ars educandi, Poznań 2012.

Salij J., Horyzonty ostateczne, W drodze, Poznań 2015.

Stinissen W., Ani joga, ani zen. Chrześcijańska medytacja głębi, W drodze, Poznań 2000.

Stinissen W., Ja nie umieram - wstępuję w życie. Rozważania o śmierci i wieczności, W drodze, Poznań 2002.

Stinissen W., Ukryci w miłości. Podręcznik życia karmelitańskiego, Wydaw­nictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2013.

Stinissen W., Wieczność pośrodku czasu, W drodze, Poznań 2001.

  1. Strzelczyk w rozmowie z Sz. Holownią, Niebo dla średnio zaawanso­wanych, Znak, Kraków 2013.

Szczurek K. H. Katolicka nauka o czyśćcu i formy niesienia pomocy zmar­łym, Edycja Świętego Pawla, Częstochowa 2008.

Śmierć, Zeszyty Formacji Duchowej, K. Wons i inni [red.], z. 24, Salwator, Kraków 2004.

Werbińskil., Kulik B., Sobczyk A.,Jak się nie zagubić w czasie i w wieczno­ści? Spotkanie z Chrystusem jako istota duchowości chrześcijańskiej i rze­czy ostatecznych człowieka, Wloclawek 2017.

Zwoliński A., Ars moriendi. Sztuka towarzyszenia umierającym, Poznań 2016.

 

Szybki kontakt

APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI

 Górka Klasztorna, 89-310 Łobżenica

 +48 67 286 00 38, +48 504 667 014

 biuroapostolstwo@gmail.com


 26 8938 0006 0000 1759 2000 0012